generau i jego historie

photo

Temat: PN na dostawę akcesoriów i części zamiennych do pojazdów
Oznaczenie sprawy 3/ZP/D/2007 Wałcz, dnia 17.05.2007r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Zamawiający : Dowódca Jednostki Wojskowej 3288
Adres : ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz, woj. Zachodniopomorskie
Faks: (67)250 20 63
Adres strony internetowej: www.100sigbn.mil.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Paluszkiewicz, Wałcz, tel. (67)2502041, fax: (067) 2502063.

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie akcesoriów i części zamiennych do pojazdów marki: Autosan H9-2041, Autosan H10-10, Star 266,
Star 944, Lublin, Honker 2324/2424, Punto, Mercedes 310D, Star 200, Przyczepa D-662, w 2007r.
Dokładna ilość i zakres zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dostępna jest również w wersji Microsoft Excel- załącznik nr 1.
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony do 60 000 euro.
3. Warunki uzyskania "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia``:
a) formularz SIWZ można uzyskać w wersji elektronicznej pod adresem: www.100sigbn.mil.pl.;
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego (Anna Paluszkiewicz , budynek nr 2, pok.105),
c) po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub faksu.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5 . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
9. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2007r.
10. Miejsce realizacji: Jednostka Wojskowa 3288 w Wałczu, ul. Kościuszki 24
11. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp;
12. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w punktach 1 - 4, jeżeli złoży oświadczenia
i dokumenty wymienione w Rozdziale IX SIWZ.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VIII Zamawiający żąda złożenia do oferty niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
I. Formularz ofertowy "Oferta`` - załącznik nr 1.
II. Oświadczeń:
1) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - załącznik nr 2,
2) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.
III.Dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. III pkt 1 lit. a, składa dokument wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. III pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Każda z firm wspólnie składających ofertę (dotyczy również spółek cywilnych, z których każdy ze wspólników traktowany jest jako oddzielny przedsiębiorca - firma) złoży oddzielnie dla każdej z nich: dokumenty
i oświadczenia wymienione w ust. II i III pkt 1.
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć:
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wykaz podmiotów (partnerów) zawierających umowę konsorcjum (w przypadku spółki cywilnej wykaz wspólników);
- oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz za wszelkie wynikłe z tego szkody (nie dotyczy spółek cywilnych, które ponoszą solidarną odpowiedź z mocy ustawy);
- umowę konsorcjum - przed zawarciem umowy
IV. Nadto Wykonawcy składają :
Umocowanie do działania w cudzym imieniu - jeżeli Wykonawca upoważnił osoby trzecie do reprezentowania go w postępowaniu (pełnomocnictwo ).
14. Wykonawca nie wnosi wadium.
15. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena - 100 %
16. Oferty należy składać do dnia 28.05.2007r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Jednostki Wojskowej 3288 - budynek nr 2, pok. nr 6.
17. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2007r. o godzinie 10.00 w sali logistyki, budynek nr 30, pok. 201.
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.DOWÓDCA JW 3288
O/Z
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1574