generau i jego historie

photo

Temat: Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego
Panie Pawle ,

"Zak?ad "TECHOM" wspólnie ze wspaniale dzia?aj?c? 40-osobow? Komisj? Normalizacyjn? opracowa? t? Polsk? Norm? w 1992 roku i od 1993 wesz?a ona do stosowania jako PN - 93/E - 08390 "Systemy Alarmowe".

?ród?o : www.techom.com.pl wyt?uszczenia : moje

Proponuj? zapozna? si? z histori? a co najmniej z zawarto?ci? strony www. firmy "Techom" ,firmy na któr? tak cz?sto si? Pan powo?uje ...
No chyba ?e na stronie "Techom" jest b??d ?! Albo wspólne opracowanie nie jest "tworzeniem" ?!

ps
manior pyta :"Jestem ciekaw ile Pan warzywniaków zrobi? zgodnych z PN-EU."
Pan Pawe? odpowiada :"Wszystkie które robi?em. Mam autoryzacj? Techomu i obowi?zuje mnie pewien pu?ap. I spokojnie daje gwarancje na 24 miesiace, a nie jak wiekszo?? na 12."
A na swojej stronie www zamieszcza Pan : " Wydajemy deklaracj? zgodno?ci instalowanych przez nas systemów z Polskim Normami i udzielamy nawet dwuletniej gwarancji na niektóre urz?dzenia i instalacje."
?ród?o : http://www.protector-ochrona.pl/page15.php

Na niektóre wydaje Pan deklaracj? zgodno?ci z PN czy udziela Pan na niektóre nawet dwuletniej gwarancji ?! No i które to te niektóre ?! Pewnie przez nieuwag? webmastera nie ma ?e na wszystkie tak jak Pan pisze Czy chodzi?o tylko o warzywniaki ?!
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2781Temat: Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

"Zak?ad "TECHOM" wspólnie ze wspaniale dzia?aj?c? 40-osobow? Komisj? Normalizacyjn? opracowa? t? Polsk? Norm? w 1992 roku i od 1993 wesz?a ona do stosowania jako PN - 93/E - 08390 "Systemy Alarmowe".

To mnie powala. I nie lubi? ju? techomu. Bo marketing i reklama ma swoje granice.

Dr Ryczer i Dr Wójcik pracuj?c nad norm? byli pracownikami PKN, komisji nr 52. A pracownikami techomu - tylko jak prowadzili zaj?cia lub wykonywali ekspertyzy.

By?em w Polalarmie rok. Znam klimaty.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2781


Temat: Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego
napisa?em:
" jak to w?a?ciwie z tym "Techomem" jest ? Czy te normy jeszcze obowi?zuj? ? Atesty te? ? "

a powinienem " ... Czy te normy które Zak?ad "TECHOM" wspólnie ze wspaniale dzia?aj?c? 40-osobow? Komisj? Normalizacyjn? opracowa? i która to od 1993 wesz?a do stosowania jako PN - 93/E - 08390 "Systemy Alarmowe" , jeszcze obowi?zuj? ?..."

Panie Pawle , przepraszam za ma?o precyzyjne formu?owanie zda? ... i nieporozumienia które z tego powodu powsta?y !

Natomiast nigdzie nie napisa?em ?e "Techom" " napisa? te normy " ...

Szyszku , nie wiem co z mojej strony odebra?e? jako personalne kopanie , ale je?li tak to mog?o zosta? odebrane to WSZYSTKICH PRZEPRASZAM !!!
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2781


Temat: Pytanie ??
Za??cznik nr 2 jest wykazem wymogów technicznych dla pomieszcze? i urz?dze?, zreszt? sama nazwa to wskazuje. Za??cznik nr 3 wykazem zabezpiecze? dla pojazdów.

Zastosowane klasy pochodz? z norm dotycz?cych ró?nych elementów zabezpieczenia technicznego. Wynika z nich konkretna informacja, jakie urz?dzenia i pomieszczenia mog? by? wykorzystane do przechowywania jakich warto?ci.

A dok?adniej jaka kombinacja tych zabezpiecze? mo?e by? stosowana i daje gwarancj? konkretnego poziomu bezpiecze?stwa dla okre?lonych warto?ci przechowywanych.

?eby to zrozumie?, trzeba zna? minimum definicji oraz okre?lone klasyfikacje. Na forum si? nie da, bo to ogromny zasób wiedzy, ale postaram w dwóch zdaniach.

Na pocz?tek normy, które okre?laj? sposób badania pomieszcze? i urz?dze?, zamków, oraz systemów alarmowych:

PN-EN 1143-1 Pomieszczenia i urz?dzenia do przechowywania warto?ci. Wymagania, klasyfikacja i metody bada? odporno?ci na w?amanie

PN-EN 1300 Pomieszczenia i urz?dzenia do przechowywania warto?ci. Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporno?ci na nieuprawnione otwarcie.

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe, wymagania ogólne. To jest ciekawa norma, bo klasyfikuje systemy alarmowe. To ta norma co wskazuje na te klasy SA - 1 do SA - 4.

Kilka definicji:

RU - jednostka oporowa - odporno?? na w?amanie, która jest wynikiem jednominutowego u?ycia narz?dzia, któremu nadano wspó?czynnik o warto?ci 1 i warto?? bazow? 0. Tylko czym jest ta warto?? bazowa?

Warto?? bazowa (BV- base value) - jest to liczba w jednostkach oporowych przyznana konkretnemu narz?dziu. Takie w ko?o Macieju, ale rozja?nia wspó?czynnik narz?dzia. Jest to liczba w jednostkach oporowych przydzielona grupom narz?dzi.

Rozpisywa? si? mo?na na temat norm itp., ale co z nich wynika?

To oznacza, ?e (w uproszczeniu) sprawca dzia?aj?cy na pomieszczenie (urz?dzenie) musi zu?y? okre?lon? ilo?? czasu, przy u?yciu okre?lonych narz?dzi. Nie b?d? w tej chwili wylicza?, ale generalnie tego typu przeliczenia mo?na sobie zrobi? w Excelu, podstawiaj?c konkretne narz?dzia, czy raczej ich warto?ci i przekszta?caj?c wzór na warto?? odporno?ci (Vr):
Vr =(∑t x c)+ ∑BV
Gdzie:
∑t to jest suma wszystkich czasów operacyjnych w minutach
c- najwi?kszy wspó?czynnik spo?ród u?ytych narz?dzia (wed?ug za??cznika A)
∑BV – suma warto?ci bazowych wszystkich narz?dzi.

Zanim powiem co to daje, to jeszcze dwa s?owa o systemach alarmowych. Wskazana powy?ej norma wprowadza kilka klasyfikacji:

Klasyfikacje Z – warto?ci zagro?onej, wraz ze wzorem na liczenie tej warto?ci
Klasy urz?dze? - A, B, C, S
Klasy systemów alarmowych.
Te trzy klasyfikacje s? wystandaryzowane, czyli tam gdzie klasa zagro?enia jest Z-2, to powinien zosta? zamontowany system klasy SA-2, który jest z?o?ony z urz?dze? klasyfikowanych jako B
Dla ka?dego systemu, w normie s? rozpisane wymogi dla:
Stosowanych czujek
Torów transmisji alarmu
Odporno?ci na zak?ócenia elektromagnetyczne
Przekazywanie sygna?ów do centrum odbiorczego
Ochrony przed osobami niepowo?anymi
Kontrola dzia?ania systemu

Dla klasy V urz?dzenia, pomieszczenia (z rozporz?dzenia), dodatkowo z zamontowanym systemem klas SA 2 lub 1, mo?esz przechowywa? prawie po?ow? mniej warto?ci (systemy w klasach 3 i 4 to prawo do przechowywania 15 j.o.)

Wynika to z faktu ró?nic, zgodnie z norm?, polegaj?cych na chocia?by przekazywaniu do centrum monitoringu. W systemie klasy SA-1 nie jest wymagany monitoring, wystarczy lokalne wywo?anie alarmu.

I dotar?em do tego, co to daje.

Otó? przy wykorzystaniu informacji wynikaj?cych z tabeli w Rozporz?dzeniu oraz wylicze? z normy i danych co do zamków i alarmów mo?esz planowa? system ochrony fizycznej w formach bezpo?rednich (dora?na i sta?a)

I teraz praktyczne wykorzystanie informacji. Je?li mam pomieszczenie w rzeczonej klasie i z oblicze? w Excelu wyjdzie, ze u?ywaj?c ?omu, sprawcy uzyskaj? dost?p cz??ciowy do pomieszczenia lub urz?dzenia w czasie 90 minut, to uruchomi si? alarm, z sygnalizatorem lokalnym (bez monitorowania).

Czyli ?eby wykry? prób? w?amania patrol musi si? znajdowa? w rejonie s?yszalno?ci sygnalizatora alarmowego w czasie mniejszym, ni? czas niezb?dny do prze?amania zabezpiecze?, z u?yciem urz?dze? mo?liwych do wniesienia.

I tu kolejne wytyczne dla tworzenia instrukcji ruchu materia?owo – osobowego. Czyli kontrola ruchu urz?dze?, którymi mo?na dokona? prze?amania zabezpiecze? powinna by? bardzo ?cis?a. Wtedy warto te? pobawi? si? w tworzenie stref oraz na czasy remontów wystawia? posterunki dora?ne.

Innymi s?owy, strefa, w której znajdzie si? pomieszczenie lub urz?dzenie do przechowywania powinna by? stref? woln? od ruchu urz?dze? mog?cych s?u?y? jako narz?dzia ataku.

Pewnie troch? zakr?cone, ale to jest masa informacji i trudno si? w jednym po?cie zmie?ci?.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3354


Temat: jaka jest wymagana jakość nagrania video dla dowodu
teraz u Matrixa pojawiły sie "objawy zakochania"... ciekawe co sie stało... hehe... pytanie zadał hyrog a nie Janek, ale OK. dla merytorycznej dyskusji to mało istotne.

załóżmy, że Twoje pytanie Matrix jest juz bardziej konkretne, ale...
cechy obrazu - tzn co? m.in rozdzielczosc itd?
czy sam obraz? tzn. twarz, jaki procent twarzy? cala postac? wolno dzis kojarze... nie rozumiem.

moim zdaniem to, tak jak powiedzial Bros, zalezy od konkretnego przypadku.

wiadomo, ze im lepsza jakosc tym lepiej. Twoje pytanie sprowadza sie do tego, ze znowu szukamy jakiegos standardowego minimum.
PS. sorry.. chyba pomylilam 2 pojęcia. co innego zainstalowanie samych kamer co innego monitoring...

Monitorowanie jest nowym pojęciem w polskim słownictwie technicznym. Oznacza system nadzorujący i kontrolujący w sposób ciągły drogą kablową lub radiową, zbierający oraz przetwarzający informacje z obiektów podłączonych z danego terenu. Monitorowanie charakteryzuje: ciągła dwustronna transmisja danych (z potwierdzeniem) między bazą a panelem użytkownika, stały 24-godzinny nadzór nad panelami użytkownika przez kontrolę w określonym przedziale czasowym, możliwość sterowania pewnych funkcji użytkownika (np. możliwość załączania lub wyłączania urządzeń itp.).co do monitoringu...

Wymagania techniczne i prawne
Wszystkie proponowane we wnioskach do policji urządzenia, które mają być zainstalowane w obiektach chronionych muszą spełniać określone wymagania techniczne i prawne. Zgodnie z art. 7 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. nr 86, poz. 504 z późniejszymi zmianami) zakładane i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia i systemy telekomunikacyjne (w tym również urządzenia przesyłające sygnały alarmowe) powinny mieć wydane przez ministra łączności świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, zwane Świadectwem homologacji. Ponadto na podstawie r ozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz.U. nr 44, poz. 174) polska norma PN-93/E-08390 Systemy alarmowe - stała się obowiązkowa.
Polskie Normy, zgodnie z treścią ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. nr 55, poz. 251) określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i mienia. Spełnienie wymagań określonych w stosownych przepisach potwierdzano do niedawna zaświadczeniem kwalifikacyjnym, zwanym atestem wydawanym przez Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM w Warszawie, upoważniony do tych badań na podstawie zarządzenia nr 20 prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości z 15 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia wykazu mechanicznych i elektronicznych urządzeń zabezpieczających podlegających badaniom, ocenie i kwalifikacji oraz wykazu jednostek organizacyjnych powołanych i upoważnionych do tych działań (Dziennik Normalizacji i Miar nr 4, poz. 8 z późniejszymi zmianami). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie ust. 5 postanowienia nr 17 Prezydium Rządu z 18 lutego 1985 r. w sprawie technicznej ochrony mienia.
1 stycznia 1994 r. na mocy ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250) rozpoczął funkcjonowanie krajowy system badań i certyfikacji wyrobów i usług oraz działające w nim Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, akredytowane laboratoria badawcze i jednostki certyfikujące. Tym samym postanowienie nr 17/85 Prezydium Rządu z mocy prawa przestało obowiązywać. Obecnie zastosowanie mają postanowienia cytowanej ustawy o normalizacji, ustawy o badaniach i certyfikacji oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Przepisy te nie nakładają obowiązku dokonywania badań, oceny i kwalifikacji urządzeń stosowanych w "ochronie osób i mienia"; nie podlegają one obowiązkowej certyfikacji. Natomiast zgodnie z art. 217 kodeksu pracy - producent, importer czy instalator urządzeń i systemów zabezpieczeniowych ma obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami. W odniesieniu do systemów alarmowych praktycznie jedyną formą potwierdzania omawianej zgodności jest wydanie deklaracji zgodności w sposób określony w normie PN EN-45014:1989.


tekst z >>> http://poradniki.dom.pl/?..._a_policja.html
poniżej też ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ale co innego wymagania techniczne same w sobie, a co innego wykorzystanie nagrania jako dowod w sprawie. wyobrazmy sobie sytuacje, gdy kamera zarajestruje np. zabójstwo. ma takie nagranie byc pominięte tylo ze wzgledu na to, ze nie spelnia jakichś tam norm technicznych?

Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=663