generau i jego historie

photo

Temat: ZUS - nowy rachunek - podstawa prawna
Źródło:
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,202/poz,1561,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-bankowego-dokumentu-platniczego.html


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składanego w postaci dokumentu pisemnego, zwanego dalej "dokumentem płatniczym", stanowiący wraz z objaśnieniami załącznik do rozporządzenia.

2. Parametry techniczne dokumentu płatniczego określa Polska Norma PN-F-01101 "Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)".

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1586 oraz z 2004 r. Nr 285, poz. 2850).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 listopada 2009 r. (poz. 1561)OBJAŚNIENIA DO BANKOWEGO DOKUMENTU PŁATNICZEGO


Źródło: platnosci.accadia.pl/forum/viewtopic.php?t=90