generau i jego historie

photo

Temat: Nr spr. 115/08. Dostawa 435 szt. opon 12.00 R 20
Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, iż od jednego z zainteresowanych wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza opony produkcji chińskiej lub WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina), jeżeli spełniają wszelkie wymagania i normy zawarte w SIWZ?”

Zamawiający odpowiada:
Dopuszcza się jedynie dostawę przedmiotu zamówienia wyprodukowanego na terenie UE, który m.in. spełnia następujące warunki wymienione w SIWZ:
- każda z opon bezwzględnie musi posiadać homologację wraz z aktualnym potwierdzeniem zgodności utrzymania homologacji, wydanymi na podstawie regulaminu EKG ONZ nr 30 i 54, które to dokumenty trzeba będzie dostarczyć zamawiającemu;
- posiada deklarację zgodności z PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005 (część 1: wymagania ogólne) oraz PN-EN-ISO/IEC 17050-2:2005 (część 2: dokumentacja wspomagająca), którą należy dostarczyć zamawiającemu po zawarciu umowy.
W/w dokumenty winny nadto być dostarczone w języku polskim (dopuszcza się tłumaczenie).DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-) wz. ppłk Krzysztof BIALUK
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3652Temat: The Machinery Directive
Ja mam w notatkach zapisane tak:

Deklaracja zgodności jakiegoś urządzenia wg normy: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005
+ 5 podstawowych norm bezpiecz.:
PN-EN ISO 12100-1:2005
Źródło: proife.cba.pl/viewtopic.php?t=515


Temat: The Machinery Directive

Ja mam w notatkach zapisane tak:

Deklaracja zgodności jakiegoś urządzenia wg normy: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005
+ 5 podstawowych norm bezpiecz.:
PN-EN ISO 12100-1:2005
To jest przykład takiej normy bezpieczeństwa.
Źródło: proife.cba.pl/viewtopic.php?t=515


Temat: Dostawa żywności na 2009r. (PN 9/ŻYW/2008)
Łódź, dnia 7 sierpnia 2008r.


www.army.mil.plDotyczy: Modyfikacji treści SIWZ w postępowaniach o sygn.
PN 6/ŻYW/2008, PN 7/ŻYW/2008, PN 8/ŻYW/2008, PN 9/ŻYW/2008,
PN 10/ŻYW/2008, PN 11/ŻYW/2008, PN12/ŻYW/2008.


Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) - dalej Pzp, dokonuje modyfikacji:


Modyfikacja :

SIWZ:
• Wykreśla się w Rozdziale II SIWZ zapis:
„Podane ilości przedmiotu zamówienia mogą na etapie realizacji zamówienia ulec zmianie w zakresie do – 40 % ilości początkowej każdej pozycji asortymentowej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość brutto zawartej umowy.”

A zastępuje następującym zapisem:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości i wartości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.”

• Wykreśla się w Rozdziale VI SIWZ pkt. 4 zapis:
„deklarację zgodności (zgodnie z ISO/IEC 17050-1) - ( wzór na Załączniku nr 6 do SIWZ)”

• Wykreśla się w Rozdziale VI SIWZ pkt. 19 ppkt. 2 zapis:
„(tzn. wytworzony lub wprowadzony do obrotu towar będący przedmiotem zamówienia ma zapewnioną kontrolę jakości handlowej przez zgłoszenie WIJHARS podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno spożywczymi).”

A wstawia następujący zapis:
Świadectwo wystawione nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2008r.


DOWÓDCApłk dypl. Tadeusz ŁOMONOS
P.W. 444 760
07.08.2008
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3430


Temat: Dostawa żywności na 2009r. (PN 6/ŻYW/2008)
Łódź, dnia 7 sierpnia 2008r.


www.army.mil.plDotyczy: Modyfikacji treści SIWZ w postępowaniach o sygn.
PN 6/ŻYW/2008, PN 7/ŻYW/2008, PN 8/ŻYW/2008, PN 9/ŻYW/2008,
PN 10/ŻYW/2008, PN 11/ŻYW/2008, PN12/ŻYW/2008.


Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) - dalej Pzp, dokonuje modyfikacji:


Modyfikacja :

SIWZ:
• Wykreśla się w Rozdziale II SIWZ zapis:
„Podane ilości przedmiotu zamówienia mogą na etapie realizacji zamówienia ulec zmianie w zakresie do – 40 % ilości początkowej każdej pozycji asortymentowej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość brutto zawartej umowy.”

A zastępuje następującym zapisem:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości i wartości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.”

• Wykreśla się w Rozdziale VI SIWZ pkt. 4 zapis:
„deklarację zgodności (zgodnie z ISO/IEC 17050-1) - ( wzór na Załączniku nr 6 do SIWZ)”

• Wykreśla się w Rozdziale VI SIWZ pkt. 19 ppkt. 2 zapis:
„(tzn. wytworzony lub wprowadzony do obrotu towar będący przedmiotem zamówienia ma zapewnioną kontrolę jakości handlowej przez zgłoszenie WIJHARS podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno spożywczymi).”

A wstawia następujący zapis:
Świadectwo wystawione nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2008r.


DOWÓDCApłk dypl. Tadeusz ŁOMONOS
P.W. 444 760
07.08.2008
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3425


Temat: PN dost. ogumienia do pojazdów
Numer ogłoszenia 232886-2008 data nadania 14.10.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ
OGUMIENIA DO POJAZDÓW
1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58;
fax: 071/7663701,
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Poznańska 58 bud. 13 pok. 15 lub 18. lub za pośrednictwem poczty. Opłata za siwz 6,80 zł. przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego (kasa czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00) lub za zaliczeniem pocztowym 13,30 zł.
Prośby o przesłanie siwz proszę kierować na fax nr 071/7663701.
4. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa: ogumienia do pojazdów nr sprawy: TECHN/472/2008, CPV: 25111100-3, postępowanie o wartości poniżej 133 000 euro. Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień – ogumienia do pojazdów.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych odniesieniu do 4 (czterech) części . Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.11.2008r..
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24,
oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
 oświadczenie określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum);
 Poświadczenie, że oferowane do dostawy ogumienie posiada aktualną homologację
( tzn. ważną na rok 2008 ) wydaną na podstawie Regulaminu EKG ONZ nr 30 i 54.
 Deklarację zgodności z:
PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005 ( część 1: wymagania ogólne );
PN-EN-ISO/IEC 17050-2:2005 ( część 2: dokumentacja wspomagająca ).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
8. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia – znaczenie 100%.
9. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2008r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2008r
o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213 bud. 13.
10. Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3779


Temat: PN na dostawę akumulatorów
Numer ogłoszenia 105413-2008 data nadania: 19.05.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ AKUMULATORÓW

1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58; telefon: 071/7663832, 071/7663425, 071/76637022.
2.Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Poznańska 58 bud. 13 pok. 15 lub 18. lub za pośrednictwem poczty. Opłata za siwz 6,50 zł. przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego (kasa czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00) lub za zaliczeniem pocztowym 13,30zł. Prośby o przesłanie siwz proszę kierować na fax nr 071/7663701.
4.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa: akumulatorów, nr sprawy: TECHN/123/166/2008, CPV: 31430000-9, 31431000-6, postępowanie o wartości poniżej 133000 euro. (Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień – akumulatory, akumulatory żelowe). Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 2 (dwóch) części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy – część 2,
45 dni od daty podpisania umowy – część 1.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24,
oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
- oświadczenie określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- dowód wniesienia wadium;
- Deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050 – 1:2005 ORAZ PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 w zakresie PN-EN 50342-1:2007 – część 2
- pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum);
8. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 270,00 zł (słownie: trzy tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100), przy czym dla poszczególnych części wadium wynosi:
- część 1 – 370,00 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100)
- część 2 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. 9. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia – znaczenie 100%
10.Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2008r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2008r o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213 bud. 13.
11.Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3139