generau i jego historie

photo

Temat: Wynajem mieszkania.
Witam.

Czy moze mnie ktos oswiecic, jak obecnie wyglada sytuacja z wynajmem
mieszkan, w zwiazku ze zmiana przepisow?
Konkretnie chodzi mi o to, jak spisac umowe z osoba, ktora chce najac ode
mnie mieszkanie. Czy nie bedzie pozniej problemow z pozbyciem sie danej
osoby po rozwiazaniu umowy?

Moze ktos jest w posiadaniu wzoru takiej 'bezpiecznej' umowy?
Bylbym wdzieczny za kazda pomoc.

Pozdrawiam,
  Zim


Źródło: topranking.pl/1857/wynajem,mieszkania.php


Temat: prosze o porade w spr. wynajmowania mieszkania
prosze o porade w spr. wynajmowania mieszkania
Witam,

Chcialabym dac do wynajecia kawalerke bez agencji. czy mozecie mi poradzic
jak zalatwic strone prawna wynajmu? gdzie znajde wzory umow, slyszalam ze
dobrym rozwiazaniem jest umowa na uzyczenie, moze ktos z was ma doswiadczenie
w wynajmowaniu? bede wdzieczna za pomoc.

dzieki
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,8020890,8020890,prosze_o_porade_w_spr_wynajmowania_mieszkania.html


Temat: Wynajem mieszkania (pokoju), ryczałt.
Wynajem mieszkania (pokoju), ryczałt.
Witam,

Mam pytanie: czy mogę wynająć (komuś) jeden pokoj w moim mieszkaniu i płacić
do US ryczałt 8,5%? (Czy też ryczałt można płacić tylko przy wynajmie całego
mieszkania?)
Jeśli jest to możliwe to jak wygląda przychód, od którego płacę te 8,5%? Czy
biorę pod uwagę cały czynsz+odstępne, czy też jakąś wartość ułamkową czynszu
(ale jak ją obliczyć?). A co np. z opłatami za prąd, telefon, gaz itd.?

Czy ktoś ćwiczył juz takie rozwiązanie i ewentualnie ma jakiś wzór umowy?

pzdr serdecznie
chris
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,11848897,11848897,Wynajem_mieszkania_pokoju_ryczalt_.html


Temat: wynajem mieszkania
sprawa wynajmu lokalu -  oczywiscie musisz zgłosic sprawe w urzedzie
skarbowym, ale dopiero po podpisaniu umowy i wplywie pierwszych pieniazkow.
A oto wzor umowy:

Toruń, dnia .........r

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w Toruniu dnia 2 lutego 1999 r. pomiędzy: ......
,synem...................... legitymującym się ........................,
dalej zwanym "WYNAJMUJĄCYM", a

'........................., synem .........................legitymującym się
dowodem osobistym .............. zamieszkałym w
............................, dalej zwanym "NAJEMCA"
                                §1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr ... w budynku
położonym w Toruniu przy ul. ..................   , którym to budynkiem
zarządza Spółka z o.o. ,,BUDLEX"
§2
Wynajmujący oddaje Najemcy w najem przedmiotowy nie umeblowany lokal
mieszkalny z przeznaczeniem na cele mieszkalne, opomiarowany, położony na
......... piętrze, składający się z ....... pokoi,  kuchni, przedpokoju,
łazienki o łącznej powierzchni ....... m2, wraz z telefonem
i piwnicą.
§3
Strony ustalają czynsz najmu w wysokości ...... /.........../ zł
miesięcznie, płatny do ........ - go każdego miesiąca za dany miesiąc.
§4
l Oprócz ustalonego czynszu Najemca ponosić będzie opłaty eksploatacyjne
pobierane przez Zarządcę, w tym: opłaty za ciepłą i zimną wodę, energię
cieplną i tv, a ponadto opłaty za prąd, gaz i telefon, na podstawie
przekładanych przez Zarządcę wyliczeń, bądź też rachunków.
2 W dniu podpisania umowy stan liczników przedstawia się następująco: cw-
nr.......,m3, zw....m3, co......m3, energia elektryczna nr ......... kwh,
gaz - nr...........m3.
§5
1 Najemca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem, utrzymania lokalu oraz jego otoczenia w czystości,
dokonywania bieżących konserwacji.
2 Wszelkie zmiany konstrukcyjne w lokalu, adaptacje itp. wymagają zgody
Wynajmującego udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie.
3 Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w
stanie nie pogorszonym, poza wynikającym z normalnej eksploatacji.
§6
      Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu tak w całości, jak i w
częściach w
      podnajem lub użyczenie bez zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem
nieważności na
      piśmie.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres ........., to jest od
............do................... r, z możliwością dalszego jej
przedłużenia, pod warunkiem, że na miesiąc przed upływem umówionego okresu
najmu, strony  wyrażą zgodną wolę co do jej przedłużenia.
2. Wynajmujący zobowiązuje się do zameldowania tymczasowego Najemcy wraz z
rodziną (żona dwoje dzieci)  na okres ustalony w pkt.1.
3. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem stron.
4. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy, w
przypadku zalegania z zapłatą czynszu i opłat za okres jednego miesiąca, w
przypadku naruszenia innych warunków niniejszej umowy.
5. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wynajmującego w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy.
6. W przypadku wystąpienia w mieszkaniu jakichkolwiek usterek budowlanych,
Najemca zobowiązuje niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego.
7. Najemca zobowiązuje się umożliwić Wynajmującemu , po uprzednim
powiadomieniu, sprawdzenie aktualnego  stanu technicznego mieszkania.
§8
       Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obydwu stron i
muszą być dokonane
       na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygania ewentualnych sporów sądem właściwym będzie Sąd w
Toruniu.
§10
       Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach .

                             Wynajmujący
Najemca


Źródło: topranking.pl/1855/93,wynajem,mieszkania.php


Temat: okazanie PIT-ów bezprawne?
Art 30 ust 4 Ustawy o niektórych formach popierani
avaria1958 napisała:

> jak sądzicie czy TBS ma prawo żądać PIT-u żeby zostać najemcą?

Jest to dokładnie zgodne z art. 30 ust. 4 Ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

"Art. 30.
1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie
fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w
dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie
przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym
województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej
niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o
większej liczbie osób.
1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach
osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub
osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek
posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana
miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka
gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów
towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się
ubiega.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach,
bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z
uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń
rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta
Polska” i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i
trzecim kwartale danego roku.
3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w
terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku
poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest
obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie
właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do
wspólnego zamieszkania.
5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z
prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu
wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu
prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie
za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki
płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust.
3, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną
w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części
dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28
ust. 2.
6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał
tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji
o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też
dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny
być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia
na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71,
poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz.
1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości
dodatków mieszkaniowych."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28700,76903037,76903037,okazanie_PIT_ow_bezprawne_.html